Zmluvné podmienky…

 

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na denných táboroch

V súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

Nižšie uvedené Zmluvné strany jednotlivo označené aj ako Objednávateľ a Poskytovateľ sa dohodli na nasledovnom znení zmluvy:

Čl. I

Výklad pojmov

Nasledujúce slová a výrazy majú v tejto Zmluve nižšie uvedené významy:

„Objednávateľ“ osoba, ktorá je v prihláške uvedená ako zákonný zástupca.

„Poskytovateľ“ Ranč Holiday, 065 03 Podolínec, Družstevná 51, IČO: 52004449

„Dieťa“ osoba uvedená ako dieťa v prihláške

„Zmluvné strany“ znemená Objednávateľ spolu s Poskytovateľom

„Zmluva“ vyplnená a podpísaná prihláška a odovzdaná Objednávateľom

„Turnus“ časový úsek uvedený v prihláške, pričom trvanie v jednotlivé dni je 7:30 do 17:00

Čl. II

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa zabezpečiť a zorganizovať denný detský jazdecký tábor v zmysle podmienok uvedených v tejto zmluve a záväzok Objednávateľa za objednaný tábor zaplatiť cenu za denný detský jazdecký tábor a dodržiavať všetky podmienky a pravidlá účasti dieťaťa v dennom detskom jazdeckom tábore, a to v rozsahu uvedenom v tejto zmluve.

Čl. III

Uzavretie zmluvy

1. Objednávateľ na základe ponuky Poskytovateľa prejavil záujem o konkrétny denný detský jazdecký tábor, určený Turnusom a zaslal Poskytovateľovi vyplnenú Prihlášku. Vyplnená prihláška sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy zo strany Objednávateľa.

2. Na uzavretie zmluvy musia byť splnené nasledovné podmienky:

– Akceptovanie a potvrdenie prihlášky zo strany Poskytovateľa

– Uhradenie ceny za denný detský jazdecký tábor v plnej výške Objednávateľom.

3. Zmluva sa považuje za uzavretú momentom uhradenia ceny za denný detský jazdecký tábor v plnej výške objednávateľom.

Čl. IV

Platobné podmienky

1. Poplatok za denný detský tábor je cena uvedená v prihláške.

2. V poplatku je zahrnuté:

– Stravovanie dieťaťa (desiata, obed, olovrant)

– Pitný režim

– Program

– Jazdenie na koni

– Materiálno-technické zabezpečenie voľnočasových aktivít (tvorivé dielne)

3. Cenu je potrebné uhradiť do 10 dní od potvrdenia prihlášky zo strany Poskytovateľa e-mailom, najneskôr však 7 dní pred nástupom do tábora. Pokiaľ Objednávateľ neuhradí cenu za denný detský jazdecký tábor v uvedenej lehote, prihláška sa zruší a miesto bude uvoľnené ďalšiemu záujemcovi.

4. Cenu je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

– Bankovým prevodom na účet Ranča vedený v Slovenskej sporiteľni číslo účtu… Do poznámky je potrebné uviesť meno dieťaťa.

– Po dohode je možné uhradiť cenu pri nástupe dieťaťa do tábora hneď v prvý deň turnusu.

5. Cena za denný detský jazdecký tábor sa považuje za uhradenú momentom pripísania na účet, alebo momentom osobného zaplatenia Poskytovateľovi.

6. V prípade, že bude cena uhradená oneskorene, Ranč si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak je vybraný turnus zodpovedajúceho denného detského jazdeckého tábora obsadený. Poskytovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu kontaktovať Objednávateľa a ponúknuť mu najbližší možný voľný turnus zodpovedajúceho denného detského jazdeckého tábora. V prípade, ak Objednávateľ nebude mať záujem o ponúknutý turnus, je Ranč povinný vrátiť Objednávateľovi cenu v plnej výške, a to do 30 dní odo dňa odmietnutia ponúknutého turnusu.

Čl. V

Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný pri nástupe dieťaťa do detského tábora priniesť tieto doklady:

– Vytlačenú a vyplnenú záväznú prihlášku, podpísanú zákonným zástupcom

– Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (že netrpí žiadnou infekčnou chorobou a nebolo mu nariadené karanténne opatrenie) nie staršie ako jeden deň pred nástupom dieťaťa do tábora. Prehlásenie je možné vypísať aj v deň nástupu dieťaťa do denného detského jazdeckého tábora.

– Ak dieťa užíva nejaké lieky, je potrebné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na denný detský jazdecký tábor s potvrdením od ošetrujúceho lekára a lieky odovzdať vedúcemu tábora.

2. Objednávateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o všetkých zdravotných obmedzeniach dieťaťa, ochoreniach, alergiách a užívaných liekoch.

3. V prípade, že Objednávateľ alebo jeho splnomocnený zástupca neodovzdá z akéhokoľvek dôvodu ktorýkoľvek doklad uvedený v ods. 1. tohto článku, Poskytovateľ má právo od zmluvy odstúpiť a Objednávateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny za denný detský jazdecký tábor.

4. Objednávateľ alebo jeho splnomocnený zástupca je povinný priviesť dieťa na denný detský jazdecký tábor na miesto a v čase určenom v informáciách pre rodičov a potvrdiť príchod dieťaťa u vedúceho tábora.

5. Objednávateľ alebo jeho splnomocnený zástupca je povinný vyzdvihnúť si dieťa z denného detského tábora na mieste a v čase určenom v informáciách pre rodičov a potvrdiť odchod dieťaťa u vedúceho tábora.

6. Ak nie je v prihláške určené inak, príchod detí je stanovený na 7:30 – 8:30 hod. a odchod na 16:00 – 17:00 hod., a to počas každého dňa turnusu.

7. Akákoľvek zmena nástupu a príchodu bude Objednávateľovi vopred oznámená telefonicky, písomne alebo mailom.

8. Neodporúčame dávať deťom do tábora žiadne drahé alebo hodnotné veci/predmety. Poskytovateľ ani inštruktori nenesú za stratu, poškodenie či odcudzenie žiadnu zodpovednosť. Poskytovateľ nie je povinný riešiť ich stratu či zabezpečovať ich vrátenie.

Čl. VI

Práva a povinnosti Poskytovateľa

1. Poskytovateľ je povinný dodržať všetky podmienky uvedené vo Všeobecných zmluvných podmienkach.

2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť program denného detského jazdeckého tábora, ako aj miesto konania denného detského jazdeckého tábora, a to z nasledovných dôvodov:

a) Nevhodné počasie na vykonanie plánovanej aktivity

b) Prekážky na strane dodávateľa alebo zmluvného partnera Poskytovateľa. V prípade zmeny programu sa Poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť náhradný program.

3. V prípade, ak nastane skutočnosť podľa ods. 2. tohto článku, Poskytovateľ sa zaväzuje náhradný program a miesto konania detského tábora zabezpečiť na takej úrovni, aby svojou povahou zodpovedal obsahu objednávky zo strany Objednávateľa.

4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie denného detského jazdeckého tábora, ak sa vyskytnú nepredvídateľné skutočnosti ako sú živelné pohromy atď.

5. V prípade, ak nastane skutočnosť podľa ods. 2. tohto článku, nie je to dôvod pre Poskytovateľa na zvýšenie ceny za denný detský jazdecký tábor, ani dôvod na odstúpenie od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou.

6. V prípade, ak dôjde k zrušeniu turnusu zo strany Poskytovateľa v zmysle ods. 4. tohto článku, je Poskytovateľ povinný vrátiť Objednávateľovi zaplatený poplatok za denný detský jazdecký tábor v alikvotnej výške a to do 30 dní odo dňa doručenia písomného upovedomenia o zrušení Objednávateľovi.

7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie turnusu, a to v prípade ak:

– Je obsadenosť daného turnusu denného detského jazdeckého tábora nedostatočná

– Ak existujú iné nepredvídateľné skutočnosti ako je nebezpečenstvo šírenia nákazy, živelné pohromy atď.

8. V prípade zrušenia turnusu podľa ods. 7. Poskytovateľ je povinný o tejto skutočnosti písomne informovať Objednávateľa.

9. V prípade, ak dôjde k zrušeniu turnusu zo strany Poskytovateľa v zmysle ods. 7. tohto článku, poskytne Poskytovateľ Objednávateľovi možnosť zúčastniť sa denného detského jazdeckého tábora v inom voľnom turnuse. V prípade, že si Objednávateľ z ponuky nevyberie, je poskytovateľ povinný vrátiť Objednávateľovi zaplatenú cenu za denný detský jazdecký tábor v plnej výške, a to do 7 dní odo dňa doručenia písomného upovedomenia o zrušení turnusu Objednávateľovi.

Čl. VII

Vyhlásenia zmluvných strán

1. Objednávateľ vyhlasuje, že dieťa, ktoré do denného detského jazdeckého tábora prihlásil:

– Je zdravé, nejaví príznaky akútneho ochorenia

– Má základné sociálne návyky

– Je schopné zaradiť sa do kolektívu a nevyžaduje poobedný spánok

– Je schopné prijať autoritu a rešpektovať pokyny inštruktorov

– Je schopné stráviť deň bez prítomnosti svojho rodiča.

2. Objednávateľ vyhlasuje, že nebude svojou prítomnosťou, návštevou alebo opakovaným telefonickým kontaktom bezdôvodne narúšať priebeh denného detského jazdeckého tábora.

3. Objednávateľ vyhlasuje, že dieťa pred nástupom na denný detský jazdecký tábor oboznámil s Táborovým poriadkom a poučí dieťa o tom, že je povinné:

– Dodržiavať pokyny vedúceho tábora, ako aj pokyny ostatných inštruktorov

– Dávať pozor na svoje zdravie, neohrozovať svoje zdravie ani zdravie iných

– Neničiť priestory tábora, pomôcky ako aj prostredie, v ktorom sa bude dieťa nachádzať

– Okamžite informovať vedúceho tábora o úraze svojom alebo úraze ktoréhokoľvek účastníka, rovnako tak je povinný informovať aj o iných zdravotných ťažkostiach ako je bolesť hlavy, brucha a iné.

– Neodčleňovať sa od skupiny, svojvoľne ju neopúšťať a vedúceho tábora vždy informovať o akomkoľvek vzdialení sa od skupiny (WC…)

– Dávať si pozor na svoje veci, a ak sa niečo stratí okamžite o tom informovať vedúceho tábora

– Rešpektovať názory ostatných účastníkov tábora

4. V prípade hrubého nerešpektovania vedúcich a iného porušenia Táborového poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť.

Čl. VIII

Odstúpenie od zmluvy Objednávateľom

1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy a to aj bez udania dôvodu, vždy však len písomnou formou. Účinky odstúpenia nastávajú doručením písomného odstúpenia od zmluvy Poskytovateľovi.

2. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa ods. 1. tohto článku je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi storno poplatok a to:

– Vo výške 20% z ceny denného detského jazdeckého tábora v prípade, ak k odstúpeniu došlo v lehote viac ako 30 dní pred nástupom na denný detský jazdecký tábor,

– Vo výške 50% z ceny denného detského jazdeckého tábora v prípade, ak k odstúpeniu došlo v lehote 10 dní pred nástupom na denný detský jazdecký tábor,

– Vo výške 100% z ceny denného detského jazdeckého tábora, v prípade, ak k odstúpeniu došlo v lehote kratšej ako 10 dní pred nástupom na denný detský jazdecký tábor.

3. V prípade neúčasti dieťa v tábore zo závažných zdravotných dôvodov (úraz alebo infekčná choroba), Poskytovateľ vráti Objednávateľovi alikvotnú časť poplatku za denný detský jazdecký tábor. V takomto prípade je nutné predložiť lekársku správu o zdravotnom stave dieťaťa, ktorá nedovoľuje jeho účasť v tábore a to bezodkladne, kedy sa objednávateľ o takejto skutočnosti dozvedel. V opačnom prípade sa nebude na túto skutočnosť prihliadať.

4. Poskytovateľ sa zaväzuje vrátiť zaplatený poplatok za denný detský jazdecký tábor ponížený o prípadné storno poplatky v zmysle ods. 2. tohto článku do 30 dní odo dňa doručenia písomného odstúpenia od zmluvy Poskytovateľovi, prípadne do 30 dní odo dňa predloženia lekárskej správy podľa ods. 3. tohto článku.

5. V prípade, že počas trvania denného detského jazdeckého tábora dôjde k jeho prerušeniu z dôvodov na strane Objednávateľa, nevzniká Objednávateľovi nárok na vrátenie pomernej časti poplatku za denný detský jazdecký tábor a to ani v prípade, že dôvodom odchodu je ochorenie dieťaťa.

Čl. IX

Odstúpenie od zmluvy Poskytovateľom

1. Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy:

a) V prípade zrušenia turnusu podľa čl. VI. ods. 2. týchto Všeobecných zmluvných podmienok,

b) V prípade neodovzdania dokumentov podľa čl. V. ods. 1. týchto Všeobecných zmluvných podmienok,

c) V prípade, ak dieťa alebo Objednávateľ závažne porušuje podmienky správanie sa v tábore, ustanovenia zmluvy alebo inak závažne sťažuje chod denného detského tábora a ani napriek upozorneniu vedúceho tábora nedôjde k náprave.

2. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Poskytovateľa v zmysle ods. 1. písm. b) a c) tohto článku, nemá Objednávateľ nárok na vrátenie ceny za denný detský jazdecký tábor ani jej pomernej časti.

Čl. X

Ochrana osobných údajov

1. Objednávateľ súhlasí s tým, aby Poskytovateľ spracovával osobné údaje Objednávateľa uvedené v prihláške a osobné údaje dieťaťa uvedené v prihláške pre účely riadneho výkonu predmetu tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov, a to až do odvolania písomnou formou.

2. Objednávateľ taktiež súhlasí, aby osobné údaje Objednávateľa a dieťaťa špecifikované v ods. 1. tohto článku boli uložené v databáze Poskytovateľa aj po ukončení zmluvy, za účelom uľahčenia ďalšej prípadnej spolupráce v budúcnosti, prípadne udelenia Objednávateľovi statusu stáleho zákazníka a k tomu udelenia prípadných viažucich sa výhod, ak také bude Poskytovateľ ponúkať.

3. Objednávateľ súhlasí s fotografovaním dieťaťa pri táborových aktivitách počas pobytu v dennom detskom jazdeckom tábore. Tieto fotografie je Poskytovateľ oprávnený použiť na propagáciu organizovania svojich táborov.

Čl. XI

Záverečné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky účasti na denných detských jazdeckých táboroch sú záväzné pre obe zmluvné strany a tvoria neoddeliteľnú súčasť záväznej prihlášky dieťaťa do denného detského tábora, a teda neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2. Meniť tieto Všeobecné obchodné podmienky účasti na denných detských táboroch alebo zmluvu je možné len písomným dodatkom podpísaným oboma stranami.

3. Vzťahy, ktoré nie sú v zmluve upravené, sa budú riadiť ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si ustanovenia Všeobecných zmluvných podmienok prečítali, rozumejú im, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ich plniť.

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.05.2019.